Dřevěné konstrukce

  • konstrukce z lepeného dřeva (lepené konstrukce)
  • konstrukce ze sbíjených příhradových vazníků
  • tesařsky vázané konstrukce krovu
  • atypické dřevěné konstrukce
  • rekonstrukce, zavětrování, tuhost
Konstrukce z lepeného dřeva
Konstrukce z lepeného dřeva se stávají v poslední době stále oblíbenějšími, především díky svým nezastupitelným vlastnostem,
přirozenému vzhledu, ale také díky úsilí společnosti využívat maximálně obnovitelné přírodní zdroje, kterým dřeve bezesporu je.
Lepené konstrukcejsou vhodným řešením nejen pro zastřešení středních a velkých objektů (hal, tělocvičen, bazénů apod.),
ale i mnohem rozsáhlejších prostor, jako jsou zimní stadiony, tenisové kurty či výstavní pavilony. Hospodárnost těchto konstrukcí
ve srovnání s konstrukcemi ocelovými a kombinovaným stoupá s jejich rostoucím rozpětím.
Nejenže dosahují mnohem lepších parametrů co do požární odolnosti, ale vyžadují i menší údržbu než konstrukce ocelové.

Konstrukce ze sbíjených příhradových vazníků
Konstrukce střech a dřevěných konstrukcí, které využívají dřevěné sbíjené příhradové vazníky, patří mezi lehké konstrukce.
K jejich hlavním přednostem patří cenová dostupnost, možnost použití na větší rozpony krovů a rychlost samotné montáže.
Nejčastěji se používají sbíjené příhradové vazníky se styčníkovými deskami v systému Gang-nail.
Montáž konstrukcí ze sbíjených příhradových vazníků je méně náročná, než u krovů klasických, i u složitějších tvarů střech se
dá zrealizovat během několika dní. Hlavní nevýhodou tohoto typu konstrukcí je vnitřní prutová konstrukce vazníku, kterou se
znesnadňuje využití prostoru mezi vazníky pro podkroví či jiné účely. Konstrukční provedení vazníků je ale možné částečně
přizpůsobit požadavkům na využití těchto prostor, a tím tyto nevýhody eliminovat.


Tesařsky vázané konstrukce krovu (vaznicové a vazníkové soustavy)
Klasické dřevěné konstrukce z tesařsky vázaných a jednoduchých krovů, tzv. vaznicové soustavy, se často využívají zejména
pro zděné rodinné domky a menší budovy, pro rekonstrukce a opravy starších objektů, kde je hlavní funkcí krovu pouze hlavní
nosná funkce nebo současně i využití pro pohledový prvek v interiéru.
Nejčastěji se kombinují jednotlivé typy konstrukcí s konstrukcí klasického krovu, tzv. vazníková soustava.
Například hlavní část krovu z lepených nosníků a řezané vaznice (po vlašsku krokve) nebo hlavní středový nosník ze sbíjeného
příhradového vazníku, a na něj položené krokve. Využití vazníkové soustavy vede mnohdy k finanční úspoře, zároveň řeší náročné
požadavky na jednoduchost konstrukce.

Atypické konstrukce
Atypické dřevěné konstrukce jsou často kombinací výše uvedených konstrukcí s mnohem náročnějšími požadavky na vzhled,
konstrukci samotnou a odolnost proti vnějším vlivům. Snahou je realizace často extrémně náročných požadavků architektů a projektantů.
To, že se nám tyto požadavky daří úspěšně řešit je viditelné na dosud realizovaných stavbách. Architekti také stále častěji oslovují odborné
firmy a instituce ještě před konečným rozhodnutím navrhovaného projektu, jejich přístup tak zcela určitě vede k úspěšnému dokončení
celého díla a jeho předání spokojenému zákazníkovi.

Rekonstrukce dřevěných částí staveb
Rekonstrukce dřevěných částí staveb je často opomíjenou tesařskou prací. Ne každý má odvahu provádět rekonstrukci větších objektů.
Jde zcela určitě o náročnou a zdlouhavou práci, která mnohdy zahrnuje také potřebný průzkum, odborné posouzení stavu napadení
a poškození dřevěných konstrukcí a krovů.
Neodborný zásah do poškozené konstrukce může mít za následek vznik dalších škod, i neúmyslných, např. nedůsledným odstraněním
napadených materiálů a jejich sanací nebo narušením statiky krovu. Dřevo je v mnoha případech napadeno tak, že samotná rekonstrukce
může být finančně nákladnější než odstranění a montáž konstrukce nové.Při hrubším zásahu do stávající dřevěné konstrukce a úpravě vnitřních
dispozic je třeba provést nový statický výpočet.

Zavětrování a tuhost konstrukce
Každý krov a dřevostavba musí být podélně i příčně zavětrovány. Krov musí být také prostorově tuhý.
Při projektování krovů a dřevostaveb je nutné počítat se zatěžujícími silami přenášenými dřevěnou konstrukcí do spodní stavby
a jiných navazujících konstrukcí, a tyto konstrukce na vznikající síly dimenzovat.

Dřevěné konstrukce - základní pojmy

Vazníky
Vazníky jsou nosné prvky složené z více částí nebo dílů, tvořící jeden celek (sbíjený příhradový vazník, lepený příhradový vazník, lepený nosník s táhlem apod.)
Nosníky
Nosníky jsou samostatné nosné prvky přenášející zatížení do podpor (lepený přímý nosník, lepený oblouk, řezaný hranol na podporách, ocelový profil na podporách apod.)
Vaznicová soustava
Vaznicová soustava je nosná soustava krovu nebo dřevostavby složená z jednotlivých částí tesařsky vázané konstrukce (klasický krov, jiná střešní konstrukce s nosníky
a dalšími prvky krovu).
Vazníková soustava
Vazníková soustava je nosná soustava krovu nebo dřevostavby složená z klasické tesařské konstrukce a vazníku nebo jen z vazníků (např. klasická konstrukce krovu
s jedním příhradovým vazníkem, prodejna typu Lidl apod.)