Objekt se skládá ze dvou částí – administrativní budova a vstup pro návštěvníky. Celková délka budovy je 54x17 m. Dřevěné konstrukce tvoří nadstavby druhého patra. První patro budovy je zděná konstrukce se stropy z předepnutých panelů typu Spiroll. Administrativní část má tvar obdélníku o rozměrech 11x27 m, z půdorysu vystupuje schodiště a pergola. První podlaží je zděné, stropy jsou z předpjatých betonových panelů. Dřevěná konstrukce začíná na výškové kótě +3,400. Dřevěná konstrukce druhého nadzemního podlaží je tvořena obvodovými stěnami sloupkové konstrukce, která je z vnější strany opláštěná OSB deskami. Stropní nosníky jsou dřevěné pohledové. Na nosnících je proveden záklop z OSB desek. Třetí nadzemní podlaží je půdorysu 10,5 x 4,7 m a slouží pro umístění technologií solárního ohřevu. Ztužení objektu je zajištěno pomocí opláštění z OSB desek. Kotvení konstrukce je pomocí mechanických kotev do ŽB věnců. Dřevěná konstrukce nadstavby vstupu má obdélníkový půdorys o rozměru 25,5 x 6,6 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena atypickými obloukovými nosníky, které jsou uloženy na dřevěné sloupy. Střešní plášť je vynesen pomocí vaznic, které jsou shora osazeny na nosníky. Obvodové stěny jsou tvořeny sloupkovou konstrukcí a jsou opláštěny OSB deskami Střecha má nepravidelný tvar připomínající krunýř želvy. Ztužení střechy je zajištěno pomocí ocelových táhel, tuhost stěn je zajištěna pomocí opláštění z OSB desek. Přenos vodorovných sil od větru působícího na dlouhou stěnu je zajištěn pomocí štítové stěny, propojení s administrativou a propojením stropu strojovny s výtahovou šachtou.


Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Ocel S235, S355

Realizace: 2013
Místo: Ostrava