Jedná se o komplex budov UCEEB - Univerzitního centra energeticky efektivních budov, jmenovitě o objekty: administrativa a severní laboratoře, hala, východní přístavky a ochoz a dodatečně také zkušební komora. Konstrukce administrativy a severních laboratoří o půdorysných rozměrech 77,56 x 24,70 m jsou vzájemně propojeny a tvoří jednotlivé nosné rámy konstrukce jako celek. Administrativní část je dvoupatrová o celkové výšce 9,6 m a severní laboratoře přiléhají k administrativě jako jednopodlažní část do úrovně 1. Patra administrativy (v úrovni 5,0m). Konstrukce je složena z 25 vnitřních rámů a dvou čelních rámů administrativy. V ose 3-25 tvoří rámy administrativní část včetně severní laboratoře. Mimo tyto osy jsou samostatné rámy administrativy. V ose 0-2 a 25-26 tvoří konstrukce administrativy konzolové části druhého patra. Z hlediska statického je konstrukce složena z několika typů rámů (celků) v příčném směru, které jsou vzájemně propojeny podélnými prvky (ztužidla, vaznice) a spolu tvoří prostorovou soustavu. Hala je o halový objekt o modulovém rozměru 36 x 36 m, dílčí moduly jsou 12 a 4m. V rastru 12 x 12 m jsou rozmístěny hlavní nosné sloupy, přes hlavní sloupy jsou ve východo-západním směru uloženy průvlaky, na průvlaky jsou uloženy po 4m nosníky nesoucí vaznice, na které je uložen střešní plášť. Výsledný tvar střechy je pilový díky trojúhelníkovým světlíkům, které staticky působí jako trojkloubový nosník s ocelovým táhlem. Východní přístavky a ochoz jsou jednoduché dřevěné střešní konstrukce uložené na betonové stěny. Zkušební komora je tvořena dřevěnou sloupkovou konstrukcí, která je speciálně založena na roznášecích deskách na roštu vyvýšeném 0,5 m nad podlahu. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 4,83 x 6,84 m.
Slavnostní otevření nové budovy se konalo 15. 05. 2014.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h, GL28c
Řezivo - hranoly C24
Ocel S235, S355

Realizace: 2012/2013
Místo: Buštěhrad