Jedná se o nadstavbu administrativní budovy. Na nový železo-betonový věnec je uložena ocelová nosná konstrukce podlahy, do které je kotvena lepená dřevěná rámová konstrukce s polotuhými styčníky. Hlavní příčné vazby jsou osazeny ve vzájemných osových vzdálenostech cca 3 m a skládají se z dřevěných sloupků o rozměrech 160 x 160 mm a příčných průvlaků o šířce 160 mm a výšce 500 mm na rozpětí 7,2 m. Střešní vaznice, osazené mezi hlavní příčné průvlaky, mají šířku 100 mm a výšku 180 mm. Jejich osová vzdálenost je 900 mm.
Tuhost střešní konstrukce v její vlastní rovině je zajištěna celoplošným bedněním z dvojitých desek OSB a diagonálním ztužením pomocí ocelových pásků. Diagonály z ocelových pásků tvoří spolu s příčnými průvlaky a s krajními obvodovými vaznicemi náhradí příhradový nosník v rovině střechy, který přenáší vodorovné síly od větru do svislých příčných ztužidel ve štítech nástavby budovy. Tuhost konstrukce nástavby ve vodorovném směru je také zajištěna zděnou nástavbou schodiště, jedním podélným a dvěma příčnými ztužidly umístěnými do štítových stěn nástavby.