Městská plovárna Luhačovice

Nosná konstrukce nad hlavní bazénovou halou je tvořena šesti asymetrickými sedlovými nosníky, které jsou uloženy na železobetonový věnec. Vodorovná tuhost konstrukce je zajištěna dvěma ztužidlovými poli tvořenými ocelovými táhly a dřevěnými rozpěrami, svislá tuhost je zajištěna obvodovými stěnami s OSB deskami. Štítová stěna je sloupková konstrukce opláštěná OSB deskami. Vodorovné ztužení vyvýšené části bude zajištěno zavětrovacími pásy. Rohové obloukové stěny jsou vytvořeny pomocí dřevěných oblouků, které zajišťují požadovaný poloměr zaoblení. Část nad rekreačním bazénem je tvořena pěti přímými nosníky uloženými ve sklonu 2,5%, jenž jsou na jednom okraji kotveny pomocí ocelových prvků přivařením do kotevních ploten a na straně druhé vloženy do rámové stěny,m která je nad středovým průvlakem. Na tuto stěnu jsou uloženy nosníky tvořící nosnou konstrukci střechy světlíku, které jsou na druhé straně uloženy na obloukový práh. Střešní plášť je vynesen do konstrukce pomocí krokví, které budou vloženy mezi nosníky. Bednění konstrukce tvoří prkna tl. 25 mm. Veškerá konstrukce je opláštěna OSB deskami (přímé části tl. 18 mm, obloukové tl. 15 mm. Parozábrana je řešena pomocí asfaltového pásu.

Materiál:
Lepené lamelové dřevo GL24H
Řezivo S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2010
Místo: Luhačovice
Delete